Programy
Porozumienie

POROZUMIENIE

zawarte w Wodzisławiu Śląskim w dniu 9 maja 2011 roku pomiędzy:

 1. Forum Firm Miasta Radlin z siedzibą przy ul. Rymera 15/3, 44-310 Radlin reprezentowanym przez:
  Pana Tomasza Brzozę – Prezesa Zarządu
  Pana Bronisława Kostaniuka – Wiceprezesa Zarządu
 2. Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski reprezentowaną przez:
  Pana Mariana Oślizło – Prezesa Zarządu
  Pana Jana Porembskiego – Wiceprezesa Zarządu
 3. Raciborską Izbą Gospodarczą z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz reprezentowaną przez:
  Pana Stanisława Biel – Prezesa Zarządu
  Pana Henryka Straszaka – Członka Zarządu
 4. Żorską Izbą Gospodarczą z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory reprezentowaną przez:
  Pana Andrzeja Zabieglińskiego – Prezesa Zarządu
  Pana Alojzego Gamonia – Wiceprezesa Zarządu

zwanymi dalej Stronami o następującej treści:

W trosce o zrównoważony udział w życiu gospodarczym Kraju oraz chęć zagwarantowania stabilnego rozwoju przedsiębiorczości, organizacje gospodarcze poszukują pogłębionej współpracy z różnymi środowiskami na rzecz swoich Członków.

Brak innych – systemowych rozwiązań satysfakcjonujących środowiska gospodarcze, powoduje zbliżanie się samorządów gospodarczych w celu zapewnienia szerszego, silniejszego dostępu do wyrażania stanowisk, opinii dotyczących działań podejmowanych w subregionie, województwie oraz kraju.

Niniejsze Porozumienie jest otwarte zarówno na inicjatywy wewnętrzne swoich Członków, jak i działania innych izb gospodarczych oraz organizacji i stowarzyszeń skupiających rzemieślników lub przedsiębiorców.

§ 1

Strony zawierają niniejsze Porozumienie dla realizacji następujących głównych celów:

 1. podejmowanie wspólnych inicjatyw w kontaktach z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w sprawach związanych z celami statutowymi każdej ze Stron,
 2. tworzenie pozytywnego lobbingu gospodarczego ukierunkowanego na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych,
 3. inspirowanie działań samorządowych w kierunku pozyskiwania środków unijnych na inwestycje proekologiczne i gospodarcze oraz na tworzenie zaplecza dla MŚP celem wzmocnienia samorządu gospodarczego w regionie,
 4. podejmowanie wspólnych skoordynowanych działań w opiniowaniu przedsięwzięć gospodarczych inicjowanych przez władze samorządowe i centralne,
 5. bieżąca wymiana opinii i informacji między uczestnikami Porozumienia w celu zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych,
 6. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz realizowanie wspólnych projektów,
 7. współpraca gospodarcza w układzie transgranicznym i międzynarodowym,
 8. podejmowanie działań na rzecz wejścia w życie ustawy o samorządzie gospodarczym.

§ 2

 1. Strony ustalają, że w ramach niniejszego Porozumienia będą występować pod nazwą „Śląskie Partnerstwo Gospodarcze”.
 2. Strony upoważniają do wyrażania w ich imieniu na zewnątrz tylko stanowiska wspólnie wypracowanego.
 3. Każda ze Stron ma prawo występować odrębnie jako podmiot samodzielny.

§ 3

 1. Uczestnictwo w „Śląskim Partnerstwie Gospodarczym” jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. „Śląskie Partnerstwo Gospodarcze” jest otwarte na nowych uczestników za zgodą dotychczasowych Członków.
 3. Spotkania uczestników „Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego” będą odbywać się na naprzemiennie u poszczególnych Członków według ustalonego harmonogramu.

§ 4

Uczestnictwo w „Śląskim Partnerstwie Gospodarczym” może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w każdym czasie.

§ 5

Porozumienie niniejsze zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: