O RIG
Historia

Dnia 3.09.1990 roku odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta zebranie założycielskie nowej izby gospodarczej, w którym uczestniczyły 63 osoby. Sprawozdanie grupy inicjatywnej, działającej od lipca, przedstawił Janusz Glinka. Podjęto uchwałę o ukonstytuowaniu się stowarzyszenia Izby i uzgodniono nazwę: Izba Kupiecka Regionu Raciborskiego. Ustalono zarejestrowanie Izby i uzgodniono wysokość składki członkowskiej. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: J. Glinka – prezes Zarządu, W. Ziajka – wiceprezes, P. Joszko – skarbnik oraz A. Krzyk i T. Białuski – jako członkowie Zarządu. Swoją pierwszą siedzibę miała Izba przy ul. Wojska Polskiego 20/2 w Raciborzu, a obsługa prawną od początku zajmował się p. Paweł Newerla pełniący równie funkcję dyrektora Izby.

Sad Rejonowy w Katowicach w dniu 6.12.1990 r. zarejestrował Izbę jako siódmą w województwie katowickim – pod nr IG – 7.

Walne Zgromadzenie dnia 17.12.1990 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej w osobach: Affy, H. Bauerka i T. Gołębiowskiej oraz powołało Sąd Kupiecki w składzie: A. Krzyk, A. Papaj, M. Kulas, J. Dąbek i T. Kalwala.

Wobec licznych postulatów i przyjęcie w poczet członków jednostek zajmujących się inną działalnością gospodarczą uznano, iż powołanie drugiej organizacji jest niecelowe, postanowiono zmienić formułę działania Izby. Dnia 8.04.1991 r. Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę Izby na: Izba Przemysłowo-Handlowa i uchwaliło stosowne zmiany do statutu. Uchwała o zmianie nazwy Izby została zarejestrowana 15.04.1991 r.

Walne Zgromadzenie w dn. 12.02.1992 r. dokonało wyboru nowego Zarządu: J. Glinka – prezes, J. Gadzicki – wiceprezes, T. Białuski – skarbnik oraz P. Raczek i A. Krzyk – członkowie Zarządu. Po kilku miesiącach J. Gadzickiego zastąpił A. Żóty.

W czerwcu 1992 r. zawiązana została branża budowlana. Podpisano porozumienie z Czeską Izbą Przemysłowo – Handlową w Opawie, co umożliwiło kontakty polskich przedsiębiorców z czeską izbą gospodarczą i czeskimi przedsiębiorcami.

W 1992 r. udało się uzyskać lokal przy Podwalu, zatrudnienie etatowego pracownika, pozwoliło na codzienne kontakty przedstawicieli – szefów firm z członkami Zarządu Izby.

Istnienie tego stowarzyszenia w Raciborzu było pewnego rodzaju ewenementem, uznano bowiem za celowe zaproszenie jej przedstawicieli na kongres Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który w październiku 1992 r. odbył się w Dreźnie z okazji 130-lecia tejże izby.

W dniu 17 czerwca 1993 r. postanowiono o przekształceniu Izby w Raciborską Izbę Gospodarczą mającą prawo działania na terenie wówczas województwa katowickiego, która pod tą nazwą działa do dnia dzisiejszego.

Uchwalono nowy statut i wybrano Radę Nadzorczą, w której zasiedli przedstawiciele grup branżowych: przemysłowej, budowlanej, kupieckiej, w osobach: Gołębiowska, W. Jacheć, E. Dymowski, W. Florek, A. Rozmus, L. Góra, C. Magott, A. Krzyk i A. Żółty. Następnie 28.06.1993 r. Rada dokonała wyboru Zarządu Izby: M. Dziekan, A. Hajduk, z prezesem J. Glinką. Pod nazwą Raciborska Izba Gospodarcza zarejestrowano 30 września 1993 r.

W 1997 r. Izba kontynuowała współpracę z Amerykańskim Korpusem Pokoju. Jego przedstawiciel Geogr. W. Steed udzielał raciborskim przedsiębiorstwom pomocy w zakresie nauki technicznego języka angielskiego, oraz pozyskiwał środki pieniężne na wyposażenie Izby w „elektroniczne biuro”.

RIG w 1997 r. przystąpiła do Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego, nawiązywała i kontynuowała współpracę z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami: Wschodnio – Zachodnim Klubem Gospodarczym w Monachium, Sejmikiem Izb Przemysłowo – Handlowych w Katowicach.

W wyniku powodzi, jaka w lipcu 1997 r. nawiedziła Racibórz ucierpiało 47 firm z 82-ch zrzeszonych w Izbie. Wówczas zajęto się organizacją i pośrednictwem w pozyskiwaniu środków i udzielaniu pomocy z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Fundacji „Odbudowa”, Unii Europejskiej, Funduszu „MIKRO”, Funduszu Amerykańsko – Polskiego i innych.

Wspólnie z Zarządem Miasta Izba utworzyła Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które ma dostarczać miastu nowych mieszkań, a członkom Izby możliwości uczestniczenia w procesie inwestycyjnym.

Po trzech latach 23 marca 1999 r. upłynęła kolejna kadencja władz Izby w związku z czym Walne Zgromadzenie wybrało nową Radę Nadzorczą, na której czele stanął A. Gajdziński, wiceprezesem pozostał A. Żółty, Z. Gładysza wybrano sekretarzem, a członkami rady zostali K. Dymek, W. Jacheć, J. Szpinetem i A. Wodarczyk. Stanisław Biel został prezesem Zarządu , na wiceprezesa wybrano Ryszarda Pochwałę, sekretarza Lucjana Karczmarka, a Gabriela Kowalczyk została skarbnikiem, natomiast Henryk Starszak Członkiem Zarządu.

Przedstawiciele Izby uczestniczyli w Komisjach prac interwencyjnych i kierunków kształcenia - chcąc wpływać na zasady szkolenia uczniów i pod kontem bieżącym i przyszłych potrzeb regionu, w opracowaniu strategii rozwoju Miasta i Powiatu Raciborskiego, i w Komisjach Rady Miasta.

W roku 2003 Walne Zgromadzenie Członków RIG wybrało nową Radę Nadzorczą w osobach  Roman Nowak, Tadeusz Menet, Janusz Glinka, Roman Majnusz, Zdzisław Śliwinski a z kolei powołana Rada wybrała Zarząd Izby z prezesem Stanisławem Biel, i członkami Henrykiem Straszak i Janusz Szlapański.

W tym samym dniu dokonano kolejnych zmian w Statucie Raciborskiej Izby Gospodarczej -  uaktualniając go do potrzeb i zmian zachodzących pod kątem funkcjonowania i możliwości działań Izby.

Z inicjatywy Izby w roku 2002 pierwsza grupa firm wdrożyła systemy ISO korzystając z dotacji PARP co zaowocowało posiadaniem systemu jakości ISO w trzech firmach.

Oprócz działań gospodarczych Raciborska Izba Gospodarcza nie zapomniała o działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej. Organizowane od 2002 r. coroczne Koncerty charytatywne pt. „Gwiazdka Serc” cieszą się uznaniem.

W okresie 15-lecia organizowano spotkania z władzami samorządowymi powiatu i miasta Raciborza omawiając istotne sprawy nurtujące środowisko gospodarcze jak i odwrotnie. Z zainteresowanymi firmami spotykał się też I-wszy Sekretarz Konsulatu RP w Ostrawie- omawiano wówczas problemy związane z wymianą transgraniczną jak i prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Czech.

Izba organizowała cykle szkoleń z zakresu BHP, ZUS, podatków, jak i dla montażystów rusztowań, które zakończone zostało egzaminem państwowym z certyfikatami europejskimi.
W 2004 r. podpisano „Raciborskie Porozumienie Gospodarcze” pomiędzy czterema stowarzyszeniami działającymi na terenie Raciborza: Stowarzyszeniem PRO EUROPA, „Kupiec Śląski”, Cechem Rzemiosł Różnych i Raciborską Izbą Gospodarcza. Celem utworzenia Porozumienia jest realizacja następujących działań:

  1. podejmowanie wspólnych skoordynowanych działań w opiniowaniu przedsięwzięć gospodarczych inicjowanych przez władze samorządowe
  2. inspirowanie działań samorządowych w kierunku pozyskiwania środków unijnych na inwestycje proekologiczne i gospodarcze oraz tworzenia zaplecza dla rozwoju MSP
  3. bieżąca wymiana opinii i informacji między uczestnikami porozumienia w celu lepszego zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych
  4. organizowanie wspólnych szkoleń i kursów dla członków organizacji
  5. tworzenie pozytywnego lobbingu gospodarczego ukierunkowanego na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych

W roku 2005 - 16 czerwca w związku ze zmianą Dyrekcji Banku Śląskiego Oddz. w Raciborzu, Walne Zgromadzenie dokonało zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Izby i tym samym w miejsce Tadeusza Meneta reprezentantem stała się Marianna Chucherko dyr. ING Banku Śląskiego O/Racibórz.

27 czerwca 2006 r. w związku z upływem kolejnej kadencji Walne Zgromadzenie Członków Izby odwołało poprzedni skład Rady Nadzorczej powołując jednocześnie jej nowych Członków w osobach: Roman Nowak, Roman Majnusz, Marianna Chucherko, Robert Rumpel, Piotr Klima. Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w dniu 30.06.2006 r. uchwalono skład trzyosobowego Zarządu: Stanisław Biel – Prezes Zarządu, Członkowie - Henryk Straszak i Janusz Szlapański.

Izba rozpoczęła swą działalność, mając 63 członków, podczas jubileuszu 10-lecia swego istnienia zrzeszała 83 firmy, w dniu obchodów piętnastolecia było zarejestrowanych 51 przedsiębiorstw, z których 5 od początku do dzisiejszego dnia jest czynnymi członkami RIG-u. Na przełomie wszystkich lat liczba zrzeszonych firm była bardzo różna, gdyż kształtowała się od 47 do 112 Członków.

To, że Izba nadal istnieje i działa jest niewątpliwie dowodem na to, że jest potrzebna i widoczny jest sens zrzeszania się w niej.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: