Programy
Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

„FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Tekst jednolity z dnia 17.03.2011 r.

§ 1

NAZWA, CEL, CHARAKTER NAGRODY

 1. Nagroda nosi nazwę FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ.
 2. Nagroda stanowi formę uhonorowania wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, dalej zwanych Podmiotami, zasłużonych dla szeroko rozumianego społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i Powiatu Raciborskiego.
 3. Nagroda ma charakter honorowy i wręczana jest w postaci statuetki, której wzorzec określa zał. 1 do Regulaminu.
 4. Integralną częścią nagrody jest dyplom określający jednoznacznie nagradzany Podmiot (osobę fizyczną lub prawną) oraz rok przyznania nagrody.
 5. Dopuszcza się możliwość przyznania ZŁOTEJ STATUETKI trzykrotnym laureatom Nagrody.

§ 2

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Za organizację przyznawania Nagrody odpowiadają solidarnie:
  1. Raciborska Izba Gospodarcza (dalej RIG)
  2. Prezydent Miasta Racibórz
  3. Starosta Powiatu Raciborskiego
   zwani dalej Organizatorem.
 2. Obsługę administracyjno - techniczną zapewnia biuro Raciborskiej Izby Gospodarczej

§ 3

ORGAN PRZYZNAJĄCY NAGRODĘ

 1. Nagroda przyznawana jest przez powołaną specjalnie do tego celu Kapitułę.
 2. Kapituła reprezentowana jest przez 9 osób powoływanych przez:
  1. Radę Nadzorczą RIG - 3 osoby, w tym przewodniczącego
  2. Prezydenta Miasta Racibórz -2 osoby
  3. Starostę Powiatu Raciborskiego -2 osoby
  4. Cech Rzemiosł Różnych -1 osoba
  5. Laureat poprzednich edycji Konkursu - 1 osoba
 3. Zmiana składu Kapituły, w tym także wprowadzenie przedstawicieli innych organizacji i instytucji – wyłącznie działających na terenie Powiatu Raciborskiego - wymaga akceptacji członków Kapituły, wymienionych w pkt.2
 4. Posiedzenia KAPITUŁY są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez członków obecnych na posiedzeniach.
 5. Wszelkie decyzje wymagają obecności co najmniej 50% + 1 członków Kapitułyi zapadają zwykłą większością głosów.

§ 4

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Kapituła ocenia działania Podmiotów ubiegających się o nagrodę na podstawie zamkniętego roku kalendarzowego.
 2. Kapituła przyznaje nagrodę pięciu Podmiotom.
  Zmiana liczby nagrodzonych wymaga jednomyślnej decyzji Kapituły.
 3. Kapituła, wyłaniając Podmioty nagradzane, kieruje się następującymi kryteriami:
  1. wysoka jakość wyrobów i usług
  2. polityka kadrowa
  3. inwestycje i rozwój
  4. dbałość o ochronę środowiska
  5. wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych
  6. nowoczesność oferty produktowej i usługowej
  7. działalność na rzecz promocji Miasta i Powiatu
  8. efektywna współpraca z samorządem gospodarczym i terytorialnym,

§ 5

SPOSÓB OCENIANIA KANDYDATUR DO NAGRODY

 1. KAPITUŁA dokonuje punktowej oceny Kandydatur do nagrody na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia Kandydatury do Konkursu o tytuł FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ – wzorzec Formularza zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. W przypadkach wymagających dalszego uszczegółowienia, Kapituła ma prawo zawnioskować o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji uzupełniających.
 3. Podstawą wyłonienia pięciu Podmiotów nagrodzonych jest suma punktów przyznawanych z tytułu oceny wymienionych w § 4 kryteriów.
 4. Wymienionym w § 4 kryteriom oceny przyporządkowuje się wagi w określonychw tab. 1 przedziałach.

 

L.p. KRYTERIUM OCENY Max liczba pkt
1. Wysoka jakość wyrobów i usług 0 - 20
2. Polityka kadrowa 0 - 15
3. Inwestycje i rozwój firmy 0 - 15
4. Dbałość o ochronę środowiska 0 - 15
5. Wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych 0 - 10
6. Efektywna współpraca z samorządem gospodarczym i terytorialnym 0 - 5
7. Działalność na rzecz promocji Miasta i Powiatu. 0 - 10
8. Nowoczesność oferty produktowej i usługowej 0 - 10
SUMA: MAX 100

§ 6

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO NAGRODY

 1. Zgłoszenia Kandydatur do nagrody dokonują:
  1. Członkowie Kapituły
  2. Laureaci nagrody z poprzednich lat
 2. Zaproszenie do uczestnictwa w ubieganiu się o Nagrodę kierowane jest przez Organizatora bezpośrednio do Kandydatów, w formie pisemnej.
  Do zaproszenia Organizator załącza Formularz Zgłoszenia Kandydatury do Konkursu o tytuł FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ.
 3. Uczestnictwo rekomendowanych przez Kapitułę i wcześniejszych Laureatów Kandydatur w ubieganiu się o Nagrodę wymaga akceptacji Podmiotu rekomendowanego.
  Wyrazem akceptacji jest:
  1. dokonanie przez Kandydata wpłaty kwoty minimum 100,00 złotych na cel charytatywny
  2. złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia Kandydatury do Konkursu o tytuł FILAR ZIEMI RACIBORSKIEJ wraz dowodem wpłaty na cel wymieniony w pkt. a)
 4. Cel charytatywny wymieniony w pkt. 3a) ustalany jest corocznie przez Kapitułę i publikowany w formie uchwały Kapituły Konkursu.

§ 7

PRAWA DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU NAGRODY

Laureaci Nagrody otrzymują uprawnienia do posługiwania się wizerunkiem Nagrody wraz z podaniem roku jej przyznania, w następującym zakresie:

 1. podczas imprez targowych i wystawienniczych
 2. innych akcjach promocyjnych
 3. na papierze firmowym, folderach, katalogach i innych formach materiałów marketingowych,

§ 8

SPOSÓB I TERMIN PUBLIKOWANIA NAGRÓD

Decyzję o przyznaniu nagrody ogłasza się w sposób określony w § 6 punkt 5.

§ 9

SPOSÓB I TERMIN WRĘCZANIA NAGRÓD

 1. Nagrody wręczane są na corocznej uroczystej GALI.
 2. Wręczenia nagrody dokonują: Przewodniczący Rady Nadzorczej RIG, Prezydent Miasta Racibórz i Starosta Powiatu Raciborskiego.
 3. Termin i miejsce wręczania Nagród ustalane są przez Kapitułę i publikowane sposób określony w § 6 punkt 5.

§ 10

REKLAMACJE

 1. Wszelkie zażalenia, skargi, reklamacje i sugestie związane z procesem przyznawania Nagrody należy składać u Organizatora, wyłącznie w formie pisemnej i najpóźniej na 14 dni przed terminem Gali wręczania Nagrody.
 2. Zasadność złożonych zażaleń, skarg i reklamacji ocenia Kapituła.
 3. Decyzja Kapituły, co do zażaleń, skarg i reklamacji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie określa każdorazowo KAPITUŁA.
 2. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Radę Nadzorczą i Zarząd Raciborskiej Izby Gospodarczej, Prezydenta Miasta Racibórz i Starostę Powiatu Raciborskiego w dniu 02.03.2009 r. i obowiązuje od tego dnia.
 3. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone wyłącznie przez wymienionych wpunkcie 1, z zachowaniem co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

Racibórz, dn. 02.03.2009 r.

 


 

Regulamin Przyznawania Nagrody "Filar Ziemi Raciborskiej" w języku czeskim można pobrać tutaj.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: