O RIG
Statut Raciborskej Izby Gospodarczej

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania Izby

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV

Władze Izby

A. Walne Zgromadzenie
B. Rada Nadzorcza
C. Zarząd
D. Przepisy wspólne

Rozdział V

Majątek i fundusze Izby

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Tworzy się Izbę Gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z póżn. zmian.) o nazwie: Raciborska Izba Gospodarcza, zwaną dalej "Izbą".

§ 2.

Izba działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Izby jest miasto Racibórz.

§ 4.

Izba używa następujących pieczęci:

 1. pieczęć okrągłą z herbem miasta Racibórz i napisem w otoku Raciborska Izba Gospodarcza.
 2. pieczęć adresową z napisem Raciborska Izba Gospodarcza i adresem.

§ 5.

Izba i jej organy mają charakter służebny względem członków i nie mogą one wpływać bezpośrednio czy pośrednio na działalność członków.

§ 6.

Izba w swej działalności jest neutralna politycznie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA IZBY

§ 7.

Celem Izby jest:

 1. Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu.
 2. Tworzenie warunków współpracy swoich członków ze wszystkimi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą według obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Opracowywanie, we współpracy z samorządem terytorialnym, kierunków rozwoju inwestycji gospodarczych.
 4. Ochrona interesów członków Izby wobec władz administracyjnych, samorządowych i wszelkich innych podmiotów.
 5. Uczestniczenie w imieniu swoich członków w działaniach służących rozwojowi gospodarczemu.
 6. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie - zgodnie z procedurą sądową - w postępowaniu w związku z działalnością gospodarczą jej członków.
 7. Rozwijanie etyki zawodowej.
 8. Wspieranie i tworzenie inicjatyw gospodarczych, zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.
 9. Tworzenie i opracowywanie inicjatyw służących uzyskiwaniu kredytów na dogodnych warunkach oraz polepszeniu sytuacji finansowej członków Izby.
 10. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.
 11. Opiniowanie projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania stosunków gospodarczych.

§ 8.

Realizacji celów i zadań Izby służą wszelkie formy działalności, między innymi takie jak:

 1. Organizowanie informacji finansowej, celnej i wszelkiej innej, koniecznej do prowadzenia sprawnej działalności gospodarczej.
 2. Udzielanie informacji oraz wyrażanie opinii o członkach Izby dla zainteresowanych podmiotów.
 3. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z innymi Izbami i organizacjami.
 4. Prowadzenie szkoleń na użytek członków Izby i innych podmiotów.
 5. Prowadzenie na użytek członków wszechstronnej informacji, pośrednictwa i reklamy.
 6. Organizowanie działalności sądu polubownego.
 7. Prowadzenie obsługi prawnej dla członków Izby nieprowadzących rozbudowanej działalności gospodarczej.
 8. Tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych.
 9. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych członków Izby.
 10. Tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej, wspieranie działalności charytatywnej.

§ 9

Izba może przystępować do innych izb, stowarzyszeń i organizacji oraz tworzyć związki organizacyjno – prawne z innymi podmiotami.

Władnym do podejmowania uchwał w tym zakresie jest Rada Nadzorcza.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkami Izby są:

 1. Członkowie Zwyczajni.
 2. Członkowie Wspierający.
 3. Członkowie Honorowi.

§ 11.

 1. Podstawową formą przynależności do Izby jest członkostwo zwyczajne.
  Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zobowiązująca się do przestrzegania statutu. Członek będący osobą prawną jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. czynnego uczestniczenia w działalności Izby.
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Izby.
  3. płacenia składek członkowskich.
  4. dbania o dobre imię Izby.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby.
  2. uczestniczenia we wszystkich nieodpłatnych formach działalności Izby.
  3. korzystania z pomocy prawnej oferowanej przez Izbę dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  4. obrony słusznych interesów indywidualnych i grupowych, w ramach obowiązujących uregulowań prawnych.
  5. pierwszeństwa w uzyskiwaniu odpłatnych usług Izby.

§ 12.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Izby.
 2. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej wysokości i może uczestniczyć w działalności Izby, jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek wspierający może również wspierać działalność Izby w każdy inny sposób - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby może nadać tytuł "Członka Honorowego" na wniosek Zarządu lub grupy członków.

§ 13.

Członkostwo w Izbie powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji przyjętej uchwałą Zarządu, a ustaje poprzez rezygnację z członkostwa złożoną na piśmie, lub z innej przyczyny uniemożliwiającej czynny udział w pracach Izby stwierdzonej przez Zarząd. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd uchwałą.

§ 14. (uchylony)

§ 15.

Od decyzji Zarządu, określonych w § 13, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w ciągu 1 miesiąca od podjęcia stosownej uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 16.

 1. Do realizacji celów gospodarczych członkowie Izby mogą zrzeszać się w grupach branżowych.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE IZBY

§ 17.

 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Izby.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd Izby.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY.

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
  1. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej oraz jej wybór i odwołanie.
  2. uchwalanie programów i kierunków działania Izby.
  3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielanie im absolutorium.
  4. uchwalanie statutu i zmian w nim.
  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej
  6. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Izby i trybie jej przeprowadzenia
  7. decydowanie o majątku pozostałym po likwidacji Izby.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Izby zbiera się na sesje zwyczajne zwoływane przez Zarząd raz w roku. Na wniosek jednej piątej liczby członków Izby, Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajną sesję Walnego Zgromadzenia Izby w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku przekroczenia przez Zarząd powyższego terminu, prawo zwołania nadzwyczajnej sesji Walnego Zgromadzenia Izby przysługuje Radzie Nadzorczej.
 4. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby niezbędna jest obecność połowy członków.
 5. W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia Członków Izby ze względu na nieobecność wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie, które jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków, o czym należy uprzedzić w zawiadomieniu.
 6. Walne Zgromadzenie Członków Izby otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczący, lub inny członek Rady Nadzorczej.
  Prowadzenie Zgromadzenia powierza się osobie wybranej przez członków.
 7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
  Na żądanie jednej piątej członków zwyczajnych, uczestniczących w Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Izby zarządza głosowanie tajne w każdej sprawie.
 8. Uchwały w sprawie i odwołania Rady, jego poszczególnych członków oraz w sprawie uchwalania Statutu oraz zmian w nim i rozwiązania Izby podejmowane są większością dwóch trzecich obecnych członków w głosowaniu tajnym.
 9. Wniosek o likwidację Izby musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być umieszczony w porządku dziennym obrad.
 10. Członkowie Wspierający i Honorowi mają tylko prawo do zgłaszania wniosków i petycji.

§ 19.

O Walnym Zgromadzeniu Członków Izby członkowie powinni być powiadomieni z wyprzedzeniem 14 dni.

B. RADA NADZORCZA

§ 20

 1. Rada Nadzorcza jest najwyższym organem Izby w okresach między obradami Walnego Zgromadzenia.
 2. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Zarządu oraz kontroluje jej zgodność ze statutem i uchwałami Walnego  Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 3. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. ustalanie liczby członków Zarządu,
  2. wybór i odwoływanie Zarządu i jego Prezesa,
  3. uchwalanie budżetu Izby,
  4. uchwalanie programu działania Izby,
  5. przyjmowanie sprawozdań rocznych Zarządu Izby,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania,
  7. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych Izb, Stowarzyszeń lub Organizacji,
  8. przyjmowanie i zwalnianie etatowych członków Zarządu,
  9. ustalanie wynagrodzeń dla etatowych członków Zarządu.
 4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego i od 4 do 9 członków.
  Liczbę członków Rady i regulamin wyboru ustala Walne Zgromadzenie.
 5. Rada Nadzorcza wybierana i powoływana jest w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie.
 6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 7. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków wymaga bezwzględnej większości obecnych członków Rady Nadzorczej.
 8. Wyboru i odwołania Zarządu i jego członków dokonuje się w tajnym głosowaniu.

C. ZARZĄD IZBY.

§ 21.

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Izby.
 2. Do kompetencji Zarządy Izby należy:
  1. przyjmowanie i wykreślanie członków Izby.
  2. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
  3. zarządzanie działalnością Izby, w tym gospodarczą i finansową.
  4. obsługa członków Izby i ich inicjatyw.
  5. organizowanie Sądu Polubownego.
  6. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Izby.
  7. ustalanie wynagrodzeń pracowników Izby.
  8. reprezentowanie Izby wobec władz i organów samorządowych, organizacji oraz osób prawnych i fizycznych.
  9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
  10. ustalanie regulaminów wewnętrznych.
  11. podejmowanie decyzji o zbyciu i nabyciu środków trwałych.
  12. powoływanie organów doradczych i opiniodawczych.
 3. Zarząd Izby jest wieloosobowy. Każdorazowo skład ilościowy ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 4. Zarząd Izby w tym Prezes wybierani są w tajnym głosowaniu przez Radę Nadzorczą.
 5. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, a w przypadku Zarządu 3 osobowego lub mniejszego poszczególne funkcje mogą być nieobsadzone.
 6. Zarząd może ustanowić pełnomocników.
 7. Czynności prawne w imieniu Izby podejmowane są przez dwóch członków Zarządu lub przez jednego członka Zarządu i pełnomocnika.

D. PRZEPISY WSPÓLNE.

§ 22.

 1. Członek nie może łączyć stanowiska w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Funkcje w Radzie Nadzorczej są pełnione społecznie, natomiast funkcje w Zarządzie mogą być pełnione społecznie lub etatowo.
 2. Rada Nadzorcza może zadecydować o zatrudnieniu członków Zarządu przez Izbę. Czynności prawne z tym związane podejmuje dwóch upoważnionych członków Rady Nadzorczej.

§ 23.

 1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu niezbędna jest obecność, co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały zapadają w jawnym głosowaniu. Na żądanie jednej piątej obecnych zarządza się głosowanie tajne w każdej sprawie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY

§ 24.

Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, akcje, udziały, gotówka i papiery wartościowe.

 1. Dochody Izby tworzą:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny i zapisy,
  3. wpływy z majątku Izby oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej, w tym od udzielonych pożyczek, kredytów i gwarancji finansowych.
  4. wpływy z imprez, aukcji, giełd itp.
 2. W przypadku rozwiązania Izby o majątku zadecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 25.

Podstawą działalności finansowej Zarządu Izby jest budżet na dany rok obrachunkowy, obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Izby.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

W sprawach nie objętych postanowieniami statutu lub spornych decyduje Zarząd Izby.

Racibórz, dnia 5 czerwca 2003 r.

X
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: