Programy
Główne cele

Porozumienie w sprawie powołania Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego zostało zawarte dla realizacji następujących głównych celów:

  1. podejmowanie wspólnych inicjatyw w kontaktach z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w sprawach związanych z celami statutowymi każdej ze Stron,
  2. tworzenie pozytywnego lobbingu gospodarczego ukierunkowanego na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych,
  3. inspirowanie działań samorządowych w kierunku pozyskiwania środków unijnych na inwestycje proekologiczne i gospodarcze oraz tworzenie zaplecza dla MŚP celem wzmocnienia samorządu gospodarczego w regionie,
  4. podejmowanie wspólnych skoordynowanych działań w opiniowaniu przedsięwzięć gospodarczych inicjowanych przez władze samorządowe i centralne,
  5. bieżąca wymiana opinii i informacji między uczestnikami Porozumienia w celu zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych,
  6. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz realizowanie wspólnych projektów,
  7. współpraca gospodarcza w układzie transgranicznych i międzynarodowym,
  8. podejmowanie działań na rzecz wejścia w życie ustawy o samorządzie gospodarczym.
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: